Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej

Poznań – 25.02.2020 r.

Zapraszamy na okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów. Szkolenie takie, zgodnie z art. 237 § 2 KP należy odbywać nie rzadziej  niż raz na pięć lat.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez inspektora bhp oraz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie uwzględniać będzie specyfikę naszej pracy, zajęcia prowadzone będą w siedzibie OSTO, w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 84/6, od godz. od 9:00 do 16:00 we wtorek 25.02.2020 roku. Uczestnicy otrzymają również materiały do samokształcenia kierowanego.

Koszt szkolenia: 150,- zł

dla członków OSTO i zaprzyjaźnionych organizacji zniżka 30%

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu, które ważne jest 5 lat.

Zapraszamy

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Kinga Szafrańska – e-mail:  k.szafranska@osto.pl, tel.: 502 294 361

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się szeroko pojętą problematyką terenów       zielonych, realizacje, modernizacje, bieżąca konserwacja
  • szkolenie jest obowiązkowe dla osób zatrudniających pracowników oraz kierujących pracownikami
  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych

 Szkolenie będzie realizowane w formie seminarium oraz samokształcenia kierowanego.
Tematyka szkolenia:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,      
a) aktualne przepisy, w tym dotyczące:
– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
– ochrony pracy kobiet i młodocianych,
– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi           i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.