Konkurs "ZIELEŃ W MIEŚCIE" - VIII edycja

Konkurs „ZIELEŃ W MIEŚCIE” – VIII edycja

UWAGA – ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC na 19.02.2016 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Międzynarodowe Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA organizują Konkurs „ZIELEŃ W MIEŚCIE” i zapraszają do wzięcia udziału architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz studentów uczelni kształcących w tych kierunkach.

Jest to konkurs na najlepszy projekt zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej.
W tym roku tematem konkursu jest koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego zwanego „Dolinką Miłości” w miejscowości Trzcianka.

Gmina Trzcianka wybierze jedną z nagrodzonych prac do realizacji.

Termin nadsyłania prac: 19.02.2016

Ogłoszenie listy laureatów i uroczyste rozdanie dyplomów podczas targów Gardenia.

Wszystkie materiału wysyłamy mailem.

Kontakt telefoniczny: 604 596 432

Kontakt mailowy: biuro@osto.pl

Formularz zgłoszeniowy

NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ:

KOMPUTER, TABLET I CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY, UFUNDOWANE PRZEZ FIRMĘ ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o. – wyłącznego dystrybutora narzędzi ogrodniczych marki HONDA 

PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA GARDENPHILIA DESIGNER UFUNDOWANE PRZEZ FIRMĘ GARDNPHILIA.COM.

PRENUMERATY CZASOPISMA „ZIELEŃ MIEJSKA” UFUNDOWANE PRZEZ WYDAWNICTWO ABRYS Sp. z o.o.

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU „ZIELEŃ W MIEŚCIE”

I. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami konkursu są:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
Międzynarodowe Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA

2. Wszelkie uwagi na temat konkursu należy kierować na adres:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
60-641 Poznań
ul. Głogowska 84/6
tel./fax.: 095 72 39 200
tel. kom. 604 596 432
e-mail: biuro@osto.pl

II. Patronaty

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Poznania,
Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

Patronat Medialny:
Zieleń Miejska

III. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu (koncepcji) zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ul. Łąkową i ul. Wieleńską zwanego „Dolinką Miłości” w Trzciance.
2. W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace.

IV. Warunki udziału w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) Zapoznały się z Regulaminem konkursu.
Ewentualne zmiany w Regulaminie konkursu opublikowane zostaną na stronie www.osto.pl i www.gardenia.mtp.pl .
b) Wypełniły formularz zgłoszeniowy znajdujący się na www.osto.pl lub www.gardenia.mtp.pl , który
upoważnia do otrzymania bezpłatnych materiałów konkursowych niezbędnych do wykonania projektu. Materiały konkursowe zostaną przesłane do uczestników w ciągu 7 dni od zgłoszenia.
c) Nadesłały prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. V i VI Regulaminu
konkursu oraz w materiałach konkursowych.
d) Dostarczyły wraz z projektem wypełnione zgłoszenie konkursowe, które stanowi Załącznik nr 1 do materiałów konkursowych.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekty prac konkursowych należy przesyłać na 4 (maksymalnie 6) sztywnych planszach o formacie A2.
2. Plansze powinny zawierać wszystkie rysunki o których mowa w materiałach konkursowych.
3. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym godłem autora oraz
dopiskiem „Konkurs – ZIELEŃ W MIEŚCIE – 2016”.
4. Prace należy opatrzyć wyłącznie godłem złożonym z ośmiu cyfr (wpisanym w prawym dolnym rogu z tyłu planszy). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę
zgłoszenia konkursowego (Załącznik nr 1 do materiałów konkursowych).
Każdy uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.osto.pl lub www.gardenia.mtp.pl kartę zgłoszenia otrzyma wraz z wytycznymi.
5. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Koperty z godłem zostaną otwarte w czasie obrad Jury po wyłonieniu prac, które zostaną nagrodzone.
7. Przy opracowywaniu pracy konkursowej uczestnicy konkursu zobowiązani są uwzględnić wszystkie zapisy i
wymogi zawarte w materiałach konkursowych.

VI. Prawa autorskie

1. Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora która obejmuje w szczególności:
a. prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
b. prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
c. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
3. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.
4. Autorzy prac nagrodzonych zgodnie z pkt X niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do przeniesienia bezpłatnie na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu oraz prawa własności egzemplarzy projektów złożonych w ramach konkursu. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich zostanie zawarta w formie pisemnej, po rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z pkt XI,2 niniejszego Regulaminu.
5. Zawarcie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich jest warunkiem wręczenia nagrody zgodnie z postanowieniami pkt XI.4 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby zawarcie umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie było możliwe, Organizator po uzgodnieniu z Uczestnikiem może wyrazić zgodę na zawarcie umowy i wręczenie nagrody w terminie późniejszym, uzgodnionym przez Strony. W braku takiego uzgodnienia, praca może zostać zdyskwalifikowana.

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy nadesłać pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Organizatora:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Cicha 2a
z dopiskiem „Konkurs”, do dnia 17 lutego 2016 roku (data otrzymania projektu przez Organizatora).
2. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu.
3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po
upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury.
4. Prace konkursowe powinny być tak zapakowane i zabezpieczone , aby nie uległy zniszczeniu czy
uszkodzeniu podczas przesyłki. Uszkodzone prace nie będą oceniane.
5. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika i akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane zostaną według następujących kryteriów: oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, spełnienie wymogów urbanistycznych, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.

IX. Jury

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie 9 osobowe Jury, powołane przez Organizatora konkursu w składzie: 6 osób – ekspertów ze środowisk akademickich, 2 osoby reprezentujące Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, 1 osoba reprezentująca miasto Trzcianka.

X. Nagrody

1. Jury nagrodzi 3 zwycięskie prace:
I nagroda – nagroda rzeczowa – laptop, program komputerowy GARDENPHILIA DESIGNER na dwa stanowiska, roczna prenumerata miesięcznika „Zieleń Miejska”.
II nagroda – nagroda rzeczowa – tablet, program komputerowy GARDENPHILIA DESIGNER na jedno stanowisko, półroczna prenumerata miesięcznika „Zieleń Miejska”.
III nagroda – nagroda rzeczowa – aparat cyfrowy, półroczna prenumerata miesięcznika „Zieleń Miejska”.
2. Akceptacja Organizatora konkursu oceny prac konkursowych dokonanej przez Jury jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa

1. Planowana data ogłoszenia wyników to 19 luty 2016 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na www.osto.pl oraz www.gardenia,mtp.pl oraz w czasopiśmie Zieleń Miejska
3. Termin i miejsce wręczenia nagród: 25 luty 2016 r. Poznań, Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie oraz drogą pocztową.
5. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa prezentująca wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace.
6. Miejsce i czas prezentacji: 25.02 – 27.02.2016 Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA, Poznań.
7. W miesiącu marcu 2016 nagrodzone prace konkursowe będą wystawione w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzciance oraz na stronach internetowych OSTO i GARDENIA .

XII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty
elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Prace konkursowe, które nie zdobyły nagrody nie będą odsyłane uczestnikom konkursu, można je odebrać u Organizatora podczas Targów Ogrodniczych i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2016, w dniu 27.02.2016 r. na zakończenie targów. Prace nieodebrane ulegną zniszczeniu.
3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z
ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z
uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa,
wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie
konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie
internetowej : www.osto.pl i www.gardenia.mtp.p,

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy i Patroni Konkursu