Konkurs "Zieleń w mieście"

Konkurs „Zieleń w mieście”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA organizują kolejną, X-tą edycję konkursu „ZIELEŃ W MIEŚCIE” i zapraszają do wzięcia udziału architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz studentów uczelni kształcących w tych kierunkach.

Jest to konkurs na najlepszy projekt zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej – „Zalew zieleni w Kutnie”.
W tym roku tematem konkursu jest koncepcja zagospodarowania terenu położonego w mieście Kutno między rzeką Ochnią, a małą obwodnicą miasta.

Jedna z nagrodzonych prac zostanie wybrana do realizacji.

Termin nadsyłania prac: 05.02.2019                                  

Ogłoszenie listy laureatów i rozdanie dyplomów odbędzie się podczas uroczystej gali otwarcia Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w dniu 21.02.2019 r.

Materiały do projektowania  są bezpłatne i wysyłamy je mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Pytania w sprawach organizacyjnych można wysyłać na adres: biuro@osto.pl

tel. kontaktowy: 604 596 432

Pytania dotyczące spraw projektowych prosimy wysyłać na adres: biuro@osto.pl, lub floriada.floriada@gmail.com

 Formularz zgłoszeniowy

 RODO

NAGRODA GŁÓWNA W KONKURSIE – 5.000,- ZŁ

REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU „ZIELEŃ W MIEŚCIE”

I. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami konkursu są:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
Międzynarodowe Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA

2. Wszelkie uwagi na temat konkursu należy kierować na adres:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
60-641 Poznań
ul. Głogowska 84/6
tel. kom. 604 596 432
e-mail: biuro@osto.pl

II. Patronaty

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Kutna,
Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

Patronat Medialny:
Zieleń Miejska

III. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu (koncepcji) zagospodarowania terenu położonego w mieście Kutno pomiędzy rzeką Ochnią a małą obwodnicą w mieście Kutno.
2. W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace.

IV. Warunki udziału w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) Zapoznały się z Regulaminem konkursu.
Ewentualne zmiany w Regulaminie konkursu opublikowane zostaną na stronie www.osto.pl i www.gardenia.mtp.pl .
b) Wypełniły formularz zgłoszeniowy znajdujący się na www.osto.pl lub www.gardenia.mtp.pl , który
upoważnia do otrzymania bezpłatnych materiałów konkursowych niezbędnych do wykonania projektu. Materiały konkursowe zostaną przesłane do uczestników w ciągu 7 dni od przesłania na adres biuro@osto.pl zgłoszenia.
c) Nadesłały prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. V i VI Regulaminu
konkursu oraz w materiałach konkursowych.
d) Dostarczyły wraz z projektem wypełnione zgłoszenie konkursowe, które stanowi Załącznik nr 1 do materiałów konkursowych.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekty prac konkursowych należy przesyłać na min. 2 – max. 6 sztywnych planszach o formacie A2.
2. Plansze powinny zawierać wszystkie rysunki o których mowa w materiałach konkursowych.
3. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym godłem autora oraz
dopiskiem „Konkurs – ZIELEŃ W MIEŚCIE – 2019”.
4. Prace należy opatrzyć wyłącznie godłem złożonym z ośmiu cyfr (wpisanym w prawym dolnym rogu z tyłu planszy). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę
zgłoszenia konkursowego (Załącznik nr 1 do materiałów konkursowych).
Każdy uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.osto.pl lub www.gardenia.mtp.pl kartę zgłoszenia otrzyma wraz z wytycznymi.
5. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Koperty z godłem zostaną otwarte w czasie obrad Jury po wyłonieniu prac, które zostaną nagrodzone.
7. Przy opracowywaniu pracy konkursowej uczestnicy konkursu zobowiązani są uwzględnić wszystkie zapisy i
wymogi zawarte w materiałach konkursowych.

VI. Prawa autorskie

1. Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora która obejmuje w szczególności:
a. prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
b. prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
c. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
3. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.
4. Autorzy prac nagrodzonych zgodnie z pkt X niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do przeniesienia bezpłatnie na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu oraz prawa własności egzemplarzy projektów złożonych w ramach konkursu. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich zostanie zawarta w formie pisemnej, po rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z pkt XI,2 niniejszego Regulaminu.
5. Zawarcie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich jest warunkiem wręczenia nagrody zgodnie z postanowieniami pkt XI.4 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby zawarcie umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie było możliwe, Organizator po uzgodnieniu z Uczestnikiem może wyrazić zgodę na zawarcie umowy i wręczenie nagrody w terminie późniejszym, uzgodnionym przez Strony. W braku takiego uzgodnienia, praca może zostać zdyskwalifikowana.

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy nadesłać pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Organizatora:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Cicha 2a
z dopiskiem „Konkurs”, do dnia 05 lutego 2017 roku (data otrzymania projektu przez Organizatora).
2. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu.
3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po
upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury.
4. Prace konkursowe powinny być tak zapakowane i zabezpieczone , aby nie uległy zniszczeniu czy
uszkodzeniu podczas przesyłki. Uszkodzone prace nie będą oceniane.
5. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika i akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane zostaną według następujących kryteriów: oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, spełnienie wymogów urbanistycznych, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.

IX. Jury

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie 9 osobowe Jury, powołane przez Organizatora konkursu w składzie: 6 osób – ekspertów ze środowisk akademickich, 2 osoby reprezentujące Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, 1 osoba reprezentująca Miasto Kutno.

X. Nagrody

1. Jury nagrodzi 3 zwycięskie prace:
I nagroda – dyplom uznania + nagroda rzeczowa – 5.000,- zł.
II nagroda – dyplom uznania.***
III nagroda – dyplom uznania.***
2. Akceptacja Organizatora konkursu oceny prac konkursowych dokonanej przez Jury jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa

1. Planowana data ogłoszenia wyników to 16-go lutego 2019 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na www.osto.pl oraz www.gardenia,mtp.pl oraz w czasopiśmie Zieleń Miejska
3. Termin i miejsce wręczenia nagród: 21-go lutego 2019 r. Poznań, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie oraz drogą pocztową.
5. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa w Kutnie prezentująca wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace.
6. Miejsce i czas prezentacji: 21.02 – 23.02.2019 Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu, oraz w miesiącu marcu 2019 nagrodzone prace konkursowe będą wystawione w Kutnowskim Domu Kultury oraz przedstawione na stronie internetowej OSTO .

XII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty
elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Prace konkursowe, które nie zdobyły nagrody nie będą odsyłane uczestnikom konkursu, można je odebrać u Organizatora podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2017, w dniu 23.02.2019 r. na zakończenie targów. Prace nieodebrane ulegną zniszczeniu.
3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z
ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z
uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa,
wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie
konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie
internetowej : www.osto.pl i www.gardenia.mtp.p,

*** do dyplomu zostanie dołączona nagroda rzeczowa.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy i Patroni Konkursu