Konkurs "Inspiracje - Aranżacje"

Konkurs „Inspiracje – Aranżacje”

EDYCJA DLA STUDENTÓW I UCZELNI WYŻSZYCH

Konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE jest organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów  podczas Międzynarodowych Targów Ogrodniczych  Architektury Krajobrazu GARDENIA  w Poznaniu, w dniach 17-19 listopada 2022

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu aranżacji ogrodowej na 19 m2 o przewodniej tematyce „Ogród ekologiczny”

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przygotowaniu i zgłoszeniu  projektu aranżacji czyli wypełnienie i przesłanie mailem do dnia 20.10.2022 r. formularza zgłoszeniowego – link poniżej – oraz nadesłanie do dnia 07.11.2022 r. projektu aranżacji konkursowej. Uczestnicy mogą  zgłaszać się do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jeden projekt aranżacji.

Drugim etapem konkursu jest realizacja projektu w finale konkursu, podczas Targów GARDENIA 2022. Budowa głównych elementów aranżacji odbywa się w dniu 16.11.2022 r., a dokończenie pierwszym dniu targów, na oczach zwiedzających. Zwycięzców konkursu wyłania publiczność w drodze głosowania.

Uczestnicy konkursu otrzymują zestaw  materiałów obowiązkowych do wykorzystania przy projektowaniu i budowie aranżacji, a sposób ich wykorzystania oraz dobór pozostałych elementów,  zależy od pomysłowości i wizji projektantów.

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę główną w postaci wycieczki edukacyjnej. ,

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Małgorzatą Bogusławską – tel. 609 751 239, adres e-mail: m.boguslawska@osto.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnika do konkursu upływa 20.10.2022

Termin nadsyłania projektów aranżacji do konkursu upływa 7.11.2022

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
60-641 Poznań
ul. Głogowska 84/6
tel. 609 751 239
e-mail: m.boguslawska@osto.pl
II. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie aranżacji ogrodowej w przewodniej tematyce „Ogród ekologiczny” o powierzchni 19 m2 na stoisku OSTO podczas targów Ogrodniczych i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2022.
III. Warunki udziału w konkursie
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz RODO
(opublikowane na stronie internetowej OSTO)
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminów.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. wypełnienie i przesłanie mailem do dnia 20.10.2022 r. formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej organizatora – www.osto.pl.
b. nadesłanie do dnia 07.11.2022 r. projektu aranżacji konkursowej mailem lub na płycie CD w rozdzielczości dostosowanej do wydruku w formacie A3 (w pozycji pionowej), z opisem i wskazaniem zespołu autorów na adres m.boguslawska@osto.pl .
4. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu zarówno indywidualnie (grupa studentów), jak i w zespołach reprezentujących poszczególne Uczelnie, maksymalna wielkość zespołu to 4 osoby.
5. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jeden projekt aranżacji.
6. Projektowana aranżacja powinna zawierać element ogrodu użytkowego oraz wskazany przez organizatora zastaw materiałów, który znajduje się na załączonej liście. Pozostałe materiały uczestnik dobiera według indywidualnego pomysłu.
IV. Przebieg konkursu
1. Każdy z uczestników wykonuje jedną aranżację ogrodową o powierzchni 19 m2.
2. Powierzchnie na aranżacje oddzielone będą od siebie ściankami działowymi.
3. Uczestnik może wykorzystać do aranżacji i zagospodarować w wybrany sposób ściankę dzielącą stanowiska.
4. Uczestnik wykonuje aranżację ogrodową zgodnie z przygotowanym projektem.
5. Montaż elementów konstrukcyjnych należy wykonać w dniu 16.11.2022 r. w godzinach otwarcia hali .
6. Budowę aranżacji ogrodowej należy zakończyć w dniu 17.11.2022 r. w godzinach otwarcia targów GARDENIA dla zwiedzających.
7. Uczestnik konkursu może budować aranżację w zespole liczącym maksymalnie cztery osoby.
8. Uczestnik na czas budowy aranżacji w dniu 16.11.2022 r. ma również do dyspozycji jednego pracownika technicznego oddelegowanego przez organizatora.
9. Organizator konkursu użycza uczestnikowi, w celu budowy aranżacji, na czas trwania konkursu

komplet materiałów obowiązkowych wyszczególniony na dołączonej liście.

10. Pozostałe materiały potrzebne do budowy aranżacji uczestnik otrzymuje od organizatora. Materiały te są do dyspozycji Uczestnika na okres trwania targów GARDENIA 2022.
Zestaw niezbędnych materiałów Uczestnik jest zobowiązany uzgodnić z Organizatorem do 10.11.2022 r.
11. Wszystkie potrzebne uczestnikowi materiały do budowy aranżacji zostaną dostarczone na stoisko OSTO do dnia 16.11.2022r. do godz. 14:00.
12. Podczas budowy i pobytu na targach uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz regulaminu i przepisów porządkowych MTP.
13. Po zakończeniu konkursu uczestnicy są zobowiązani do demontażu aranżacji.
V. Prawa autorskie
1. Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora która obejmuje w szczególności:
a. prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
b. prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
c. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
3. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu – oceny aranżacji konkursowych
1. Aranżacje konkursowe będą poddane pod głosowanie osób odwiedzających stoisko OSTO na targach GARDENIA 2022
2. Każdy głosujący może oddać jeden głos.
3. Głosy będą wrzucane do wystawionej na stoisku OSTO urny.
4. Głosowanie będzie przebiegać podczas trwania targów GARDENIA do dnia 19.11.2022 r. do godziny 12:00.
5. Organizator ma prawo powołać komisję ekspercką która oceni zbieżność projektu z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyczne projektu, oryginalność rozwiązania, zastosowanie wskazanych przez organizatorów materiałów oraz jakość wykonania. Komisja ekspercka ma prawo do przyznania osobnej nagrody.
VII. Komisja Konkursowa
Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz liczenie głosów przeprowadzi 3 osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora konkursu.
VIII. Nagrody
1. W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie aranżacje, które zostaną nagrodzone dyplomem uznania i okolicznościową statuetką.
2. Autorzy zwycięskiej aranżacji (miejsce 1) dostaną zaproszenie na wyjazd edukacyjny z OSTO w roku 2023, który będzie dla nich bezpłatny.
3. Akceptacja Organizatora konkursu oceny aranżacji konkursowych dokonanej przez głosujących jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
IX. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa.
1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 19.11.2022 r. o godz. 14:00 na stoisku OSTO
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na www.osto.pl

X. Postanowienia końcowe
Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej : www.osto.pl
Lista materiałów do obowiązkowego wykorzystania przy projektowaniu i wykonaniu aranżacji w konkursie
INSPIRACJE – ARANŻACJE „OGRÓD EKOLOGICZNY” GARDENIA 2022
1. Styrobud Górno
Zakomponowanie dowolnego warzywnika, indywidualnie dobranego (wszystkie dane na temat produktów znajdą na stronie www.warzywniki.pl łącznie z konfiguratorem warzywników w trzech programach). Producent potrzebuje ich wymiary oraz strukturę skrzyń jakie będą wykorzystane do realizacji. Kontakt do Producenta: Czesława Stec, tel. 663111533, mail: c.stec@styrobud.eu
2. Hunter – FX Luminaire
Wykorzystanie gotowego zestawu składającego się ze sterownika, sześciu projektorków -w tym cztery o szerokim koncie świecenia , oraz dwóch lamp stojących. Są to zestawy przeznaczone do prezentacji w ogrodach. Lampki mają podstawki umożliwiające postawienie ich na gruncie, oraz szybko-złączki do podłączenia zasilania. Każdy projektorek jest ściemnialny i adresowalny indywidualnie ,dzięki czemu można zaprogramować różne sceny/ scenariusze świetlne zmienne w czasie. Dodatkowo, każdy projektorek posiada możliwość zmiany temperatury światła białego w zakresie od 2700K( bardzo ciepłe) do 6500K( zimne- dzienne) co umożliwia doskonałe wyeksponowanie różnorodnych kolorów jesiennego ogrodu. Dodatkowo projektorki mają możliwość indywidualnej zmiany koloru światła- wybór z palety 30.000 barw. Lapy w zestawach są w kolorze pomarańczowo/czarnym. Systemy FX Luminaire są na niskie napięcie 15V, więc nie ma ryzyka porażenia prądem przy pracach instalacyjnych oraz na ekspozycji stoiskowej, oraz nie wymaga się uprawnień branżowych aby instalację taką wykonać. Kontakt do Producenta: Wojciech Rudzinski, Area Manager East-Central Europe, tel. 532492212, mail: wojciech.rudzinski@hunterindustries.com
3. Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Zakomponowanie w dowolny sposób 4 m2 płyty tarasowej 60×60 cm, wybór koloru po kontakcie z przedstawicielem. Kontakt do Przedstawiciela: Iwona Bilska-Wachowiak, tel. 661343321, mail: iwona.bilska-wachowiak@grupamo.pl
4 . Szkółka Byczkowscy
Z roślin dostępnych w szkółce (http://byczkowscy.pl/) należy wybrać materiał, który będzie wykorzystany do aranżacji stoiska i dostarczony zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Dostępność materiału w szkółce można sprawdzić poprzez kontakt: tel. 797748212, mail: info@byczkowscy.pl. Listę roślin z podaną ich ilością należy przesłać w pliku exel na adres organizatora: m.boguslawska@osto.pl