Konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE w obiektywie - UWAGA zmiana terminu !!!

Konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE w obiektywie – UWAGA zmiana terminu !!!

UWAGA – zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych na 13-01-2020 r.

Zapraszamy do udziału w naszym nowym konkursie, którego celem jest wyłonienie laureata, który poleci z nami na wystawę Chelsea Flower Show w maju 2020 roku.

Kto może wziąć udział w konkursie ?

Zapraszamy profesjonalistów,  amatorów, miłośników ogrodów.

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie ?

Należy pochwalić się zaprojektowaną, bądź wykonaną ciekawą aranżacją ogrodową i przesłać nam jej zdjęcia do dnia 10-01-2020 .

Wystawa prac nastąpi podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa I Architektury Krajobrazu GARDENIA 2020

Pytania można kierować na adres: k.szafranska@osto.pl ; tel. 502 294 361

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje są zamieszczone poniżej w Regulaminie Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „INSPIRACJE – ARANŻACJE W OBIEKTYWIE”

 1. Organizatorzy konkursu
 2. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

 3. Wszelkie uwagi na temat konkursu należy kierować na adres:
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
  60-641 Poznań
  Głogowska 84/6
  tel. kom. 604 596 432
  e-mail: biuro@osto.pl
 4. Przedmiot konkursu
 5. Przedmiotem konkursu jest fotograficzne przedstawienie aranżacji wykonanej w terenach zieleni (ogrodzie przydomowym, w terenie publicznym lub w małej przestrzeni ogrodowej (tarasie, balkonie))
 6. Powołane przez organizatora jury konkursu wyłoni zwycięską prace, która otrzyma nagrodę profesjonalistów. Dopuszcza się udzielenie przez jury wyróżnień.
 7. Wszystkie prace będą eksponowane podczas targów ogrodniczych GARDENIA w Poznaniu, gdzie odbędzie się głosowanie publiczności, która wyłoni swojego laureata konkursu.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 2. Zapoznały się z Regulaminem konkursu.
  Ewentualne zmiany w Regulaminie konkursu opublikowane zostaną na stronie www.osto.pl
 3. Wypełniły i przesłały na adres  k.szafranska@osto.pl lub biuro@osto.pl formularz zgłoszeniowy znajdujący się na www.osto.pl, który upoważnia do otrzymania bezpłatnych materiałów konkursowych niezbędnych do wykonania projektu (matryca planszy). Materiały konkursowe zostaną przesłane do uczestników w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Nadesłały prace konkursowe muszą spełniać wymagania, o których mowa w pkt. IV i V Regulaminu konkursu.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 6. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 8. Forma prezentacji pracy konkursowej
 9. Prace konkursowych należy przesyłać na 1 lub 2 sztywnych planszach o formacie A1 usytuowanych w pionie – szerokość planszy 594 mm, wysokość planszy 841 mm, przy wykorzystaniu otrzymanej matrycy planszy.
 10. Prezentowana praca powinna składać się z maksymalnie trzech zdjęć przedstawianej aranżacji, opisu inspiracji oraz ewentualne krótkiego opisu napotkanych wyzwań projektowych, bądź realizacyjnych. Każda praca powinna zawierać informację o projektancie i wykonawcy aranżacji.
 11. Wszystkie rysunki i opisy powinny znajdować się na prezentowanych planszach.
 12. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.

 13. Prawa autorskie
 14. Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 15. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora która obejmuje w szczególności:
  1. prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
  2. prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
  3. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
 16. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.
 17. Autorzy prac nagrodzonych zgodnie z pkt IX niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do przeniesienia bezpłatnie na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do opracowanej przez siebie pracy oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich zostanie zawarta w formie pisemnej, po rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z pkt X, ppkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 18. Zawarcie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich jest warunkiem wręczenia nagrody zgodnie z postanowieniami pkt X, ppkt 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby zawarcie umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie było możliwe, Organizator po uzgodnieniu z Uczestnikiem może wyrazić zgodę na zawarcie umowy i wręczenie nagrody w terminie późniejszym, uzgodnionym przez Strony. W braku takiego uzgodnienia, praca może zostać zdyskwalifikowana.
 19. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 20. Prace konkursowe należy nadesłać pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Organizatora:
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Cicha 2a
  z dopiskiem „Konkurs”, do dnia 10 stycznia 2020 roku (data otrzymania pracy przez Organizatora).
 21. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu.
 22. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po
  upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury.
 23. Prace konkursowe powinny być tak zapakowane i zabezpieczone , aby nie uległy zniszczeniu czy uszkodzeniu podczas przesyłki. Uszkodzone prace nie będą oceniane.
 24. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika i akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane zostaną według następujących kryteriów:

 • Oryginalność, nowatorskość pomysłu
 • Walory estetyczne aranżacji
 • Spójność aranżacji z inspiracją

VIII. Jury

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie 6 osobowe Jury, powołane przez Organizatora konkursu.

 1. Nagrody
 2. Jury wyłoni zwycięską pracę, której zostanie przyznana nagroda – wyjazd na wystawę Chelsea Flower Show w maju 2020 roku, zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów.
 3. Zwycięska praca w plebiscycie publiczności, który odbędzie się podczas targów GADENIA 2020, zostanie uhonorowana pamiątkową statuetką.
 4. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w specjalnie w tym celu wydanym katalogu.
 5. Akceptacja Organizatora konkursu oceny prac konkursowych dokonanej przez Jury jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa
 7. Planowana data ogłoszenia wyników posiedzenia Jury to 02-go lutego 2020 roku.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na osto.pl.
 9. Termin i miejsce wręczenia głównej nagrody przyznanej przez Jury- 13-go lutego 2020 r. Poznań, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA – gala otwarcia.
 10. Termin i miejsce wręczenia nagrody publiczności – 15-go lutego 2020 r. godz. 14:00, Poznań, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA – stoisko OSTO.
 11. Zwycięzca konkursu (nagroda Jury) zostanie powiadomiony o werdykcie telefonicznie.
 12. Miejsce i czas prezentacji: 13.02 – 15.02.2020 r. Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu.
 13. Postanowienia końcowe
 14. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu
 15. Prace konkursowe, które nie zdobyły nagrody nie będą odsyłane uczestnikom konkursu, można je odebrać u Organizatora podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2020, w dniu 15.02.2020 r. na zakończenie targów. Prace nieodebrane ulegną zniszczeniu.
 16. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa,
  wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej : www.osto.pl.

UWAGA: matrycę planszy wysyłać będziemy po 10-12-2019 r.