Konkurs "ZIELEŃ W MIEŚCIE" - edycja XIV

Konkurs „ZIELEŃ W MIEŚCIE” – edycja XIV

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA organizują kolejną, XIV-tą edycję konkursu „ZIELEŃ W MIEŚCIE” i zapraszają do wzięcia udziału architektów krajobrazu, projektantów terenów zieleni oraz studentów uczelni kształcących w tych kierunkach.

Jest to konkurs na najlepszy projekt zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej – tegoroczne zadanie dotyczy zagospodarowania Skweru Marii i Lecha Kaczyńskich, Skweru Bitwy pod Bzurą oraz znajdującego się pomiędzy nimi terenu z Pomnikiem Armii Poznań.

.

NAGRODA GŁÓWNA W KONKURSIE – 15.000,- ZŁ

 Termin nadsyłania prac: 13.11.2023 r.                                

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi on-line w terminie tygodnia po terminie nadsyłania prac, a uroczyste rozdanie dyplomów oraz wystawa nadesłanych prac odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w dniu 23.11.2023 r.

Obszar opracowania konkursowego jest częścią zespołu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania oraz zespołów  urbanistyczno-architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i  najstarszych dzielnic XIX wiecznego Poznania.

Skwery stanowią istotne elementy zieleni centrum miasta i zieleni towarzyszącej dawnym fortyfikacjom (Cytadela), zaś położony centralnie Pomnik Armii Poznań jest dominantą architektoniczną i miejscem pamięci, przy którym odbywają się liczne uroczystości państwowe.

Autor wybranej pracy jeszcze w bieżącym roku może otrzymać zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego.

Materiały do projektowania  są bezpłatne i wysyłamy je mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

Pytania w sprawach organizacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: m.boguslawska@osto.pl

tel. kontaktowy: 604 596 432 tel. 609 751 239

 Formularz zgłoszeniowy

 RODO

REGULAMIN KONKURSU „ZIELEŃ W MIEŚCIE”

I. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami konkursu są:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
Międzynarodowe Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA

2. Wszelkie uwagi na temat konkursu należy kierować na adres:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
60-461 Poznań
ul. Mławska 7
tel. kom. 609 751 239
e-mail: m.boguslawska@osto.pl

II. Patronaty 

Patronat Honorowy:
Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

III. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu (koncepcji) zagospodarowania Skweru Marii i Lecha Kaczyńskich, Skweru Bitwy pod Bzurą oraz znajdującego się pomiędzy nimi terenu z Pomnikiem Armii Poznań
2. W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace.

IV. Warunki udziału w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) Zapoznały się z Regulaminem konkursu.
Ewentualne zmiany w Regulaminie konkursu opublikowane zostaną na stronie www.osto.pl .
b) Wypełniły formularz zgłoszeniowy znajdujący się na www.osto.pl, który
upoważnia do otrzymania bezpłatnych materiałów konkursowych niezbędnych do wykonania projektu. Materiały konkursowe zostaną przesłane do uczestników w ciągu 7 dni od przesłania formularza na adres biuro@osto.pl
c) Nadesłały prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. V i VI Regulaminu konkursu oraz w materiałach konkursowych.
d) Dostarczyły wraz z projektem wypełnione zgłoszenie konkursowe, które stanowi Załącznik nr 1 do materiałów konkursowych.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekty prac konkursowych należy przesyłać na min. 2 sztywnych planszach o formacie A1.
2. Plansze powinny zawierać OPRACOWANIE KONCEPCJI zagospodarowania danego obszaru z uwzględnieniem minimum jednego rozwiązania szczegółowego podlegającego wizualizacji. Koncepcja dla całości terenu z krótkim opisem przyjętych rozwiązań oraz wstępnym doborem gatunków do nasadzeń. Dopuszczalny jest krótki opis w postaci dodatkowego opracowania tekstowego, z zachowaniem czytelności rozwiązań na planszach.

3. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym godłem autora oraz
dopiskiem „Konkurs – ZIELEŃ W MIEŚCIE – 2023”.
4. Prace należy opatrzyć wyłącznie godłem złożonym z ośmiu cyfr (wpisanym w prawym dolnym rogu z tyłu planszy). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia konkursowego (Załącznik nr 1 do materiałów konkursowych).
Każdy uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.osto.pl kartę zgłoszenia otrzyma wraz z wytycznymi.
5. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Koperty z godłem zostaną otwarte w czasie obrad Jury po wyłonieniu prac, które zostaną nagrodzone.
7. Przy opracowywaniu pracy konkursowej uczestnicy konkursu zobowiązani są uwzględnić wszystkie zapisy i wymogi zawarte w materiałach konkursowych.

VI. Prawa autorskie

1. Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora która obejmuje w szczególności:
a. prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
b. prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
c. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
3. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.
4. Autorzy prac nagrodzonych zgodnie z pkt X niniejszego Regulaminu, zobowiązują się do przeniesienia bezpłatnie na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu oraz prawa własności egzemplarzy projektów złożonych w ramach konkursu. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich zostanie zawarta w formie pisemnej, po rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z pkt XI,2 niniejszego Regulaminu.
5. Zawarcie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich jest warunkiem wręczenia nagrody zgodnie z postanowieniami pkt XI.4 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby zawarcie umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie było możliwe, Organizator po uzgodnieniu z Uczestnikiem może wyrazić zgodę na zawarcie umowy i wręczenie nagrody w terminie późniejszym, uzgodnionym przez Strony. W braku takiego uzgodnienia, praca może zostać zdyskwalifikowana.

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy nadesłać pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Organizatora:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów 60-461 Poznań ul. Mławska 7

z dopiskiem „Konkurs”, do dnia 13 listopada 2023 roku (data otrzymania projektu przez Organizatora).
2. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu.
3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury.
4. Prace konkursowe powinny być tak zapakowane i zabezpieczone , aby nie uległy zniszczeniu czy uszkodzeniu podczas przesyłki. Uszkodzone prace nie będą oceniane.
5. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika i akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane zostaną według następujących kryteriów: oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, spełnienie wymogów urbanistycznych, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.

IX. Jury

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie 9 osobowe Jury, powołane przez Organizatora konkursu w składzie: 5 osób – ekspertów ze środowisk akademickich, 2 osoby reprezentujące Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów, 2 osoby reprezentujące Urząd Miasta Poznań

X. Nagrody

1. Jury nagrodzi 3 zwycięskie prace:
I nagroda – dyplom uznania + nagroda pieniężna – 15.000,- zł + statuetka
II nagroda – dyplom uznania + nagroda pieniężna – 7.000,- zł + statuetka                                    III nagroda – dyplom uznania + nagroda pieniężna – 3.000,- zł + statuetka
2. Akceptacja Organizatora konkursu oceny prac konkursowych dokonanej przez Jury jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa

1. Planowana data ogłoszenia wyników to 20-go listopada 2023 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na www.osto.pl .
3. Termin i miejsce wręczenia nagród: 23-go listopada 2023 r. Poznań, Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie telefonicznie do dnia 15.11.2023 r.
5. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa prezentująca wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace.
6. Miejsce i czas prezentacji: 23.11 – 25.11.2023 r. Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w Poznaniu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty
elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Prace konkursowe, które nie zdobyły nagrody nie będą odsyłane uczestnikom konkursu, można je odebrać u Organizatora podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2022, w dniu 25.11.2023 r. na zakończenie targów. Prace nieodebrane ulegną zniszczeniu.
3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie
konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.osto.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!