Konkurs "Inspiracje - Aranżacje"

Konkurs „Inspiracje – Aranżacje”

Konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE jest organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów  podczas Międzynarodowych Targów Ogrodniczych  Architektury Krajobrazu GARDENIA  w Poznaniu, w dniach 23-25 listopada 2023.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu aranżacji ogrodowej na powierzchni 13,5 m2 o przewodniej tematyce „Chillout w ogrodzie”

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przygotowaniu i zgłoszeniu  projektu aranżacji czyli wypełnienie i przesłanie mailem do dnia 20.10.2023 r. formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej organizatora – www.osto.pl. oraz nadesłanie do dnia 06.11.2023 r. projektu aranżacji konkursowej. Uczestnicy mogą  zgłaszać się do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jeden projekt aranżacji.

Drugim etapem konkursu jest realizacja projektu w finale konkursu, podczas Targów GARDENIA 2023. Budowa głównych elementów aranżacji odbywa się w dniu 22.11.2023 r., a dokończenie w pierwszym dniu targów, na oczach zwiedzających. Zwycięzców konkursu wyłania publiczność w drodze głosowania.

Uczestnicy konkursu otrzymują zestaw  materiałów obowiązkowych do wykorzystania przy projektowaniu i budowie aranżacji, a sposób ich wykorzystania oraz dobór pozostałych elementów,  zależy od pomysłowości i wizji projektantów.

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę główną w postaci wycieczki edukacyjnej na targi Chelsea Flower Show 2024.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Katarzyną Ressel – tel. 512329839, adres e-mail: katarzynaressel@gmail.com

 

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnika do konkursu upływa 20.10.2023

Termin nadsyłania projektów aranżacji do konkursu upływa 06.11.2023

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU ARANŻACJE – INSPIRACJE

 I. Organizator konkursu

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów

60-641 Poznań

Głogowska 84/6

tel. +48512329839

e-mail: katarzynaressel@gmail.com

II. Przedmiot konkursu

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie aranżacji ogrodowej o powierzchni 13,5 m2, w przewodniej tematyce „Chillout w ogrodzie”, na stoisku OSTO podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2023.

III. Warunki udziału w konkursie

 1.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz RODO (opublikowane na stronie internetowej OSTO)
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • wypełnienie i przesłanie mailem do dnia 20.10.2023 r. formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej organizatora – www.osto.pl.
  • nadesłanie do dnia 06.11.2023 r. projektu aranżacji konkursowej mailem w rozdzielczości dostosowanej do wydruku w formacie A3 (w pozycji pionowej), z opisem i wskazaniem autora .
 4. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.
 5. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jeden projekt aranżacji.
 6. Projektowana aranżacja powinna zawierać elementy ogrodu użytkowego oraz wskazany przez organizatora zestaw materiałów, który znajduje się na załączonej liście. Pozostałe materiały uczestnik dobiera według indywidualnego pomysłu.

IV. Przebieg konkursu

 1.  Każdy z uczestników wykonuje jedną aranżację ogrodową o powierzchni 13,5 m2.
 2. Powierzchnie na aranżacje oddzielone będą od siebie ściankami działowymi.
 3. Uczestnik może wykorzystać do aranżacji i zagospodarować w wybrany sposób ściankę konstrukcyjną.
 4. Uczestnik wykonuje aranżację ogrodową zgodnie z przygotowanym projektem.
 5. Montaż elementów konstrukcyjnych należy wykonać w dniu 11.2023 r. w godzinach otwarcia hali .
 6. Budowę aranżacji ogrodowej należy zakończyć w dniu 23.11.2023 r. w godzinach otwarcia targów GARDENIA dla zwiedzających.
 7. Uczestnik konkursu może budować aranżację w zespole liczącym maksymalnie trzy osoby.
 8. Uczestnik na czas budowy aranżacji w dniu 22.11.2023 r. ma również do dyspozycji jednego pracownika technicznego oddelegowanego przez organizatora.
 9. Organizator konkursu użycza uczestnikowi, w celu budowy aranżacji, na czas trwania konkursu komplet materiałów obowiązkowych wyszczególniony na dołączonej liście.
 10. Pozostałe materiały potrzebne do budowy aranżacji uczestnik otrzymuje od organizatora. Materiały te są do dyspozycji Uczestnika na okres trwania targów GARDENIA 2023. Zestaw niezbędnych materiałów Uczestnik jest zobowiązany uzgodnić z Organizatorem do 11.11.2023 r.
 11. Wszystkie potrzebne uczestnikowi materiały do budowy aranżacji zostaną dostarczone na stoisko OSTO do dnia 11.2023r. do godz. 11:00.
 12. Podczas budowy i pobytu na targach uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz regulaminu i przepisów porządkowych MTP
 13. Po zakończeniu konkursu uczestnicy są zobowiązani do demontażu aranżacji.

V. Prawa autorskie

 1.  Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora która obejmuje w szczególności:
  1. prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
  2. prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
  3. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
 3. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.

 VI. Rozstrzygnięcie konkursu – oceny aranżacji konkursowych

 1.  Aranżacje konkursowe będą poddane pod głosowanie osób odwiedzających stoisko OSTO na targach GARDENIA 2023
 2. Każdy głosujący może oddać jeden głos.
 3. Głosy będą wrzucane do wystawionej na stoisku OSTO urny.
 4. Głosowanie będzie przebiegać podczas trwania targów GARDENIA od dnia 23.11.2023 r. do dnia 25.11.2023 do godziny 12:00.
 5. Organizator ma prawo powołać komisję ekspercką która oceni zbieżność projektu z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyczne projektu, oryginalność rozwiązania, zastosowanie wskazanych przez organizatorów materiałów oraz jakość wykonania. Komisja ekspercka ma prawo do przyznania osobnej nagrody.

VII. Komisja Konkursowa

 Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz liczenie głosów przeprowadzi 3 osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora konkursu.

VIII. Nagrody

 W konkursie zostaną wyłonione 3 zwycięskie aranżacje, które zostaną nagrodzone dyplomem uznania i okolicznościową statuetką a uczestnicy najlepszej aranżacji otrzymają zaproszenia na wyjazd wraz z ekspertami na targi Chelsea Flower Show 2024.

 Akceptacja Organizatora konkursu oceny aranżacji konkursowych dokonanej przez głosujących jest ostateczna, a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa pokonkursowa.

 1.  Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 25.11.2023 r. o godz. 14:00 na stoisku OSTO
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na osto.pl

X. Postanowienia końcowe

 Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej : www.osto.pl

 

Lista materiałów do obowiązkowego wykorzystania przy projektowaniu i wykonaniu aranżacji w konkursie INSPIRACJE – ARASNŻACJE „Chillout w ogrodzie” GARDENIA 2023

Komplet mebli wypoczynkowych, wybranych przez Ogrodowy Salon, np. leżaki, kokon ogrodowy, szezlong, kanapa, fotele, stoliki kawowe, zestaw mebli balkonowych.

Po wysłaniu zgłoszenia, na adres mailowy, zostanie wysłana specyfikacja wybranych drogą losowania mebli wraz ze zdjęciami. Wybór dostępnych mebli dostępny w  Ogrodowym Salonie, p. Andrzej Łaniecki, tel. +48727632862, mail: info@ogrodowysalon.pl, http://www.ogrodowysalon.pl/

Elementy dekoracyjne, donice i rośliny.

Z roślin dostępnych w centrum (https://www.twojogrod.com.pl) należy wybrać materiał, który będzie wykorzystany do aranżacji stoiska i dostarczony zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Dostępność materiału w centrum można sprawdzić poprzez kontakt: tel. +48508362220 Ludmiła Woźniak mail: info@twojogrod.com.pl.

 Listę roślin z podaną ich ilością należy przesłać w pliku exel na adres organizatora: katarzynaressel@gmail.com.

 

 Konstrukcja z belek 80x80mm drewnianych, surowych o wymiarach zewnętrzych 250x250x250 cm ze ścianką z płyty kartonowogipsowej wg załączonego projektu.